Cianidot alkalmazó aranykinyerési technológiák

Célkitűzés

A projekt célja az új akkreditált Műszaki-Földtudományi B.Sc. szak keretében olyan szerkezeti, tartalmi fejlesztés, amelyek révén a B.Sc. szak gyakorlati készségeket adó része erősödik, és részben a felsőfokú szakképzések, részben a szakmai továbbképzések irányában jobban kapcsolódik a munkaerőpiaci igényekhez.
A konzorcium tagjai a felhasználókat képviselő szakmai kamara, szakmai tudományos egyesületek és kutatási intézmény is.
A projekt fő munkacsomagjai:

 1. az alapképzési szak tantervfejlesztése;
 2. átjárhatóság a felsőfokú szakképzési-, és szakirányú továbbképzés felé;
 3. gyakorlati munkafüzetek, tananyagok, tankönyvek;
 4. távoktatási modul;
 5. könyvtárfejlesztés, szoftverbeszerzés;
 6. szaklabor-fejlesztés;
 7. gyakorlati tanterepek kialakítása;
 8. a projekt eredményeinek hazai és nemzetközi terjesztése.

A programban évente alapképzésben résztvevő 100-150 hallgató képzése válik lehetővé, szakáganként 25-35 fővel. A továbbképzési rész várható hallgatói létszáma évente 30-50 fő.

Konzorciumi tagok

A 3+2 éves képzési rendszerre való áttérés a "műszaki földtudományi mérnök"-képzés gyökeres átszervezését követeli meg. Ugyancsak jelentős hangsúlyáthelyezések szükségesek a végzett mérnökök előtt álló feladatok megváltozása miatt, a nyersanyag kutatási, termelési irány mellett a környezetgazdálkodási, természetvédelmi munkák adta mérnöki feladatok felé.
Hasonló, új ismeretek átadására vonatkozó igény van a már végzettek továbbképzése területén - pl. szakértői képesitések megváltozott követelményrendszere, EU csatlakozás hozta új jogszabályi feltételrendszer, illetve az uniós csatlakozás után megnyílt hazai és külföldi vállalkozási lehetőségek követelményei miatt. Pótolni kell a megszűnő szakközépiskolai, technikusi képzés miatt a szakterületen fellépő középfokú és felsőfokú képzettségű szakemberhiányt is.
A környezet, a klímaviszonyok globális változása, a vízkészletek védelme, a nagyszabású mérnöki létesítmények megnövekedett minőségbiztosítási igényei és szigorodó környezetgazdálkodási feltételei a műszaki földtudományokat napjainkra a társadalmi-gazdasági élet meghatározó részévé tették. Ilyen szakembereket igényel a megújuló és fosszilis energiaforrásaink, építőanyag igényünk hosszútávú biztosítása is. Ennek ellenére az utóbbi időszakban a végzettek száma erősen fluktuált, s a jelenlegi növekedés trend ellenére jelentős a szakemberhiány, melyet növel az uniós csatlakozás miatt megnyíló határon kívüli lehetőségek elszívó hatása. Ezért jelentős számú mérnök képzésére lesz szükség a közeli jövőben, amelyet együtt kell kezelni a középfokú szakemberek pótlásával, illetve a jelenlegi szakembergárda továbbképzésével. A gyakorlati munkára alkalmas, döntésképes mérnök képzéséhez a jelenlegi oktatási rendszer külön források bevonása nélkül nem biztosít több létfontosságú elemet - pl. megfelelő gyakorlati képzésre alkalmas létesítményeket, kellő rendszerességgel megújult tananyagokat, az információs technológia iparban megkövetelt szintű alkalmazását.
A magyar műszaki földtudományi mérnöki tevékenység nemzetközileg elismert ágazat, a magyar földtudományi mérnökök a világ számos más országában összhangban végzik tevékenységüket. Tudásuk alapját a mérnöki alapképzés adja, ez hazánkban ma egyedül intézményünkben folyik.
Az EU tagságból adódó környezetvédelmi felzárkózási kötelezettségeink becsült összege mintegy 2500 milliárd forint a következő 10 évben. Megvalósításuk szükségszerűen magával vonja úgy a beruházásokon, az üzemeltetésen mint a minőségbiztosításban és az államigazgatásban dolgozó műszaki földtudományi mérnökök számának növelését.
Ezek a képzési struktúra átgondolását és újraértékelését teszik szükségessé.
Ehhez előfeltétel az alapképzési szak tantervfejlesztése, az alapozó és szakmai tárgyak arányának és tartalmának átalakítása. Jelenleg nincs kellő átjárhatóság a felsőfokú szakképzési-, és szakirányú továbbképzések felé, erre a napi feladatok változásai miatt szükség van. Az új képzési struktúra megvalósításához új szemléletű gyakorlati munkaanyagok, tananyagok, tankönyvek szükségesek. A továbbképzési igények egy részét csak távoktatási keretek között lehet elképzelni. A könyvtárfejlesztést, szoftverbeszerzést a lépéstartás kényszere indokolja, különös tekintettel a gyakorlatban használt referencia anyagokra, és számitógépes célprogramokra. Bizonyos laborfejlesztési célok - pl. ma hazai ipari háttér nélkül álló, de távlatban, határon kívüli feladatokhoz szükséges eszközök beszerzése - szerepelnek a képzés feltételei között. Kiemelkedő fontosságú olyan gyakorlati tanterepek kialakítása, amelyek falak közé nem vihetők be: a földtudományi szak speciális igényeinek megfelelően. Napjaink műszaki feladatainak ellátása nem lehetséges tömegtájékoztatás nélkül, ennek előkészítését szolgálja a projekt eredményeinek ismertetése.

A projekt általános célja:

A Műszaki Földtudományi mérnöki szak képzési rendszerének fejlesztése, kapcsolódása a felsőfokú szakképzés és a szakmai továbbképzés rendszeréhez, a szakhoz kapcsolódó gyakorlati képzés feltételeinek javítása.

A projekt fő célkitűzései:

A projekt során tervezett tevékenységek:

 1. az alapképzési szak tantervfejlesztése - a jelenlegi tárgystruktúra átértékelése, a tervezett kimenetek igényelte változtatásokkal.
 2. átjárhatóság a felsőfokú szakképzési-, és szakirányú továbbképzés programjaival való összehangolás,
 3. gyakorlati munkafüzetek, tananyagok, tankönyvek - a tantervfejlesztés során szükségesnek itélt új tananyagok, tankönyvek írása
 4. távoktatási modul - a szakmai továbbképzés elméleti anyagának távoktatási szoftverre adaptálása,
 5. könyvtárfejlesztés, szoftverbeszerzés - referencia anyagok, gyakorlatban alkalmazott célszoftverek beszerzése
 6. szaklabor-fejlesztés - a szakmai tartalom változásoknak megfelelő átértékelés után új terepi mérőeszközök beszerzési tervének elkészítése, a legfontosabb gyakorlati eszközök beszerzése;
 7. gyakorlati tanterepek kialakítása - a Hármaskúti kutatóbázis átalakítása és felszerelése földtani természetvédelem és környezetvédelem oktatási, továbbképzési feladataira.
kalapács