földgömbFöldtan-Teleptani Intézeti Tanszék
Miskolci Egyetemegyetemi címerMűszaki Földtudományi Kar
-----
-->

Végzett hallgatók névsora

2006. decemberi események


december 21.

Földessy János "Ahol szén van, ott gáz is van" címmel tartott előadást az ELTE Alkalmazott Földtani Tanszéke által rendezett, Végh Sándorné és Dank Viktor egyetemi tanárok 80. születésnapját ünneplő emlékülésen.

december 20.

Tanszékünk az Ásvány- és Kőzettani Tanszékkel közösen megnyitotta a Földvári-emléksarok néven rendezett kiállítását egykori tanszékvezetőnk, a 100 éve született Dr. Földvári Aladár emlékére. A megnyitón karunk dékánja, Dr. Böhm József és Földvári professzor egykori munkatársa, Hajdúné dr. Molnár Katalin nyugalmazott egyetemi docens mondott beszédet, majd a megjelent vendégek számára a két tanszék jelenlegi helyzetéről tartottak bemutató előadásokat az oktatók.

Földvári Mária és Földessy János
Dr. Földvári Mária, Dr. Földvári Aladár lánya és Dr. Földessy János jelenlegi tanszékvezető az emléksarok poszterei előtt

december 12.

A Tokaji Ferenc Gimnázium tanári karával szervezett találkozón vett részt Földessy János, ahol a középiskolák és karunk közötti együttműködés további lehetőségeiről cseréltek eszmét.

december 8.

Sikerrel lezajlott a Mádai Viktor, tanszékünk levelező doktorandusza által írott PhD értekezés munkahelyi vitája.

december 6.

A Kar oktatói értekezletén Földessy János tanszékvezető egyetemi tanárt a Kari Tanács tagjává, illetve a Kar képviseletében az egyetem Szenátusának tagjává választották titkos szavazással.

december 5.

A MOL és a Magyar Olajipari Múzeum szakmai napján indult a 12 középiskola 20 csapatát összefogó, Mindennapjaink Energiája című vetélkedő, melyben a Digitális Közösségi Központ útján tanszékünk is aktív részt vállalt.

2006. novemberi események


november 25.

Seresné Hartai Éva képviselte tanszékünket a Vaskobak középiskolás földtani vetélkedő zsűrijében, a Diósgyőri Gimnáziumban.

november 24.

Földessy János a kart képviselte Aachenben a Federation of European Mineral Programs 9 európai egyetemet összekapcsoló éves értkezletén a németországi Aachenben.

Seresné Hartai Éva részt vett Debrecenben a Székyné Fux Vilma professzor asszony emlékére rendezett előadóülésen a Telkibánya Oktatópark létesítéséről szóló előadással.

november 23.

A Miskolci Egyetem Tudományos Diákköri Konferenciájának Földrajz-Hidrogeológia-Geofizika szekciójában Bűdi Norbert, Lukács Adrienn és Pikhely Viktória IV. éves geológusmérnöki szakirányú hallgatók „Őslénytani együttesek méreteloszlásának vizsgálata a mulató-hegyi (Magyarvalkó, Erdély) Nummulites perforatus-populáció példáján” c. dolgozata a maximális 100 pontból 98-at megszerezve I. díjat nyert. Ezen túl Lukács Adrienn megosztva az előadói különdíjat is elnyerte. A zsűri egyúttal javasolta a dolgozatot az Országos Tudományos Diákköri Konferencián való részvételre is. A pályamű konzulensei Dr. Less György egy. docens, Dr. Házy Attila egy. adjunktus és Kertész Botond doktorandusz voltak.

november 8.

A Tudomány Napja alkalmából rendezett ünnepi ülésén a Miskolci Akadémiai Bizottság az ez évben PhD fokozatott szerzett Németh Norbertet Tudományos Díjjal tüntette ki.

november 3.

Földessy János a BAZ megyei Környezeti Nevelők egyesületének éves konferenciáján tartott előadást az egyesület és a kar több évre visszanyúló együttműködéséről.

november 2.

A Magyarhoni Földtani Társulat Észak-magyarországi Területi Szervezete és a tanszék közös rendezésében került sor arra az előadónapra, amelyen diákjaink a nyári gyakorlatukról tartottak beszámolót. Az öt előadást 41 érdeklődő hallgatta meg.

2006. októberi események


október 6.

A tanszék csatlakozott a P. Garofalo (U. Milano) szervezte IGCP-UNESCO projekthez, az epitermális aranyércesedések folyadékzárványvizsgálatai témájában.

október 5.

Seresné Hartai Éva docens tartott előadást a telkibányai terepi oktatási központ nyújtotta lehetőségekről a Kassai Műszaki Egyetem földtani turisztikai tárgyú konferenciáján.

2006. szeptemberi események


szeptember 29.

Kertész Botond doktoranduszunk sikerrel teljesítette doktori szigorlatát "Paleontológia" és "Magyarország földtana" tárgyakból.

szeptember 25-29.

Az ötödéves geológusmérnök szakirányos hallgatók számára terepgyakorlatot tartottunk Hármaskúton, a MÁFI kutatóházában. A gyakorlatot Németh Norbert és Zelenka Tibor vezették.

Zelenka Tibor
Zelenka Tibor a Nagy István erőse metavulkanit-szikláinál

szeptember 15.

NKTH Jedlik Ányos programra adtunk be közösen pályázatot a Rotaqua Kft, a Pannonpower Rt, a Greenlabs Kft és az ELGI részvételével.

szeptember 10-15.

A Brazília keleti csücskén található, egymillió lakosú Natalban tartották idén szeptember 10-15. között a mészvázú egysejtűekkel (Foraminiferákkal) foglalkozó kutatók négyévente esedékes világkongresszusát, a FORAMS 2006-ot. A kongresszuson a világ kb. 50 országából több, mint 400 kutató vett részt. Magyarországot egyedül a Miskolci Egyetem Földtan-Teleptani Tanszékének oktatója, Dr. Less György egy. docens képviselte a rendezvényen. Az előadásokat és posztereket három egymással párhuzamosan futó, változó témájú, mindösszesen 15 szekcióba sorolták. A témakörök felölelték az egysejtűek molekuláris alapú rendszertanát, a paleozóos, mezozóos és kainozóos formák rétegtanát, a Foraminiferák környezetjelző képességét és különböző módszertani kérdéseket. Less György egy előadást (LESS GY., ÖZCAN, E., PAPAZZONI, C.A. & STÖCKAR, R.: Evolution of Western Tethyan involute Heterostegina from late Bartonian to the end-Priabonian) tartott és két posztert (LESS GY., KERTÉSZ B. & ÖZCAN, E.: Bartonian to end-Rupelian reticulate Nummulites of the Western Tethys; valamint LESS GY. & ÖZCAN, E.: Late Eocene evolution of Spiroclypeus in Europe) mutatott be, melyeket élénk érdeklődés és visszhang kísért. A szakmai programon túl egynapos vidéki kirándulás és folklór-, valamint kulináris programok színesítették a kongresszust.

szeptember 9.

A 2006/2007. tanév megnyitóján Fuchs Péter, tanszékünk nyugalmazott adjunktusa és továbbra is aktív közreműködője Pro Facultate Rerum Metallicarum kitüntetést kapott. Munkáját, segítségét ezúton is köszönjük, jó egészséget, további munkájához sok sikert kívánunk.

szeptember 4.

Földessy János tanszékvezető, eddig egyetemi docens, egyetemi tanári kinevezést kapott Sólyom László köztársasági elnöktől.

szeptember 1.

Bári Enikő, végzett hallgatónk ettől a naptól a tanszéken dolgozó ösztöndíjas doktorandusz hallgatóként kapcsolódott be munkánkba.

2006. augusztusi események


augusztus 21.

Elkészült a pálházai perlit nyersanyagkutatások értékelése a Perlit'92 Kft. számára.

augusztus 19.

E napon volt Kovács Kata és Szász Róbert esküvője Szirmabesenyőn. Induló közös életükhöz ezúton is boldogságot, kitartást, sok közös örömet kívánunk.

2006. júliusi események


július 22.

Elkészítettük a COLAS-Északkő Kft-vel való együttműködés keretében a szobi kőbánya ásványinyersanyag-kutatásának kiértékelését.

július 1.

Tanszékünkön kezdődött meg a mecseki szénhezkötöttmetán-projekt adatbetekintési szakasza.

2006. júniusi események


június 22.

Idén egy hallgató végzett a tanszéken geológusmérnökként. Bári Enikő "A telkibányai Kánya-hegy és környéke kőzetelváltozási típusainak vizsgálata, különös tekintettel a kálimetaszomatózisra" című diplomamunkájára Szakáll Sándor és Gyarmati Pál bírálóktól, valamint a Földessy János, Seresné Hartai Éva, Less György, Zelenka Tibor összetételű vizsgáztató bizottságtól jelest kapott, így oklevele jó minősítésű lett.

június 9.

Sor került Németh Norbert "A Délkeleti-Bükk keleti részének szerkezetföldtani viszonyai" címen benyújtott PhD értekezésének nyilvános vitájára, amelyen a bizottság a doktori cím odaítélése mellett hozott döntést.

bizottság
A bizottság eredményt hirdet. Balról jobbra: Sasvári Tibor és Csontos László bírálók, Less György titkár, Gyulai Ákos elnök, Fodor László, Somfai Attila és Hevesi Attila tagok. A kép jobb szélén Böhm József dékán áll.

2006. májusi események


május 25.

Földessy Jánost a Magyarhoni Földtani Társulat Észak-Magyarországi Területi Szervezete újra elnökké választotta, Németh Norbertet vezetőségi taggá választotta.

május 22-26.

Lakatos István, a MTA tagja, és Földessy János a Mecsek hegység metán előfordulását bemutató,"The Coalbed Methane Extraction - CO2 Sequestration Potential of the Mecsek Mountains, Hungary" című előadással vettek részt Tuscaloosa-ban (USA, Alabama).

május 19-20.

"Földtan a hazai felsőoktatásban" címmel tartott fórumot és terepi bemutatót tanszékünk Telkibányán a földtani felsőoktatással foglalkozó intézmények részvételével a BSc és az MSc képzési rendszerek összehangolásának céljából. Társrendezők voltak: az MTA MAB Földtani Munkabizottsága És a MhFT Észak-Magyarországi Területi Szervezete.

május 15.

A spanyolországi Oviedo egyetmével közös TÉT pályázatot nyujtottunk be a Mecsek és az Asturias szénmedencék metánjának vizsgálatára.

május 12.

Az MhFT Általános Földtani Szakosztályának előadóülésén Földessy János bemutatta a recski vulkáni összlet rétegtani kérdéseivel és korával foglalkozó, "Adatok a recski (ÉK-Magyarország) paleogén vulkáni-üledékes összlet fejlődéstörténetéhez és korához" című előadást, melyben társszerzői voltak Less György, Zelenka Tibor és Seresné Hartai Éva.

május 1.

Mindkét EU FP6 pályázatunk lemaradt az értékelésben, 0,5 illetve 1 ponttal. Hasonlóan jártak, partnerektől származó formai hiba miatt a két Interreg 3A pályázatunk.

2006. áprilisi események


április 19-22.

A Közép-európai Tektonikai Csoport (CETEG) IV. találkozóját Zakopanéban (Lengyelország) rendezte meg. Tanszékünket Németh Norbert képviselte "Tertiary stress field evolution in the eastern part of the Bükk Mountains, NE Hungary" című előadásával.

április 20.

A Kassai Műszaki Egyetem BERG Karának professzorai látogatták meg karunkat, közte tanszékünket is.

április 19.

A Föld Napja alkalmából a miskolci Városi Pedagógiai Intézet Környezeti kabinetjében Földessy János tartott előadást Érzékeny Földünk címmel.

április 14.

A Tokaji-hegységgel foglalkozó környezeti konferencián Tokajban Seresné Hartai Éva mutatta be a telkibányai Oktatópark projektünket.

április 6-9.

Az Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság tarotta 8. Bányászati-Kohászati és Földtani Konferenciáját Sepsiszentgyörgyön. A tanszékről Földessy János vett részt, és a Seresné Hartai Éva, Less György, Zelenka Tibor társszerzőkkel készített közös előadásukat mutattta be a recski vulkáni összlet korviszonyairól.

2006. márciusi események


március 30-31.

„Ásványkincsek és környezet” címmel tartott nemzetközi konferenciát a Freibergi Egyetem. Az eseményen Földessy János vett részt, a szénhez kötött metán előfordulásáról készített előadással.

március 28.

Sor került Bereczki Ágnes "Az európai középső-felső-paleolitikum őskörnyezeti viszonyainak vizsgálata a gravetti-kultúra összefüggésében (A Vénusz-szobrok szerepe egy régészeti kultúra életútjának bemutatásánál)", valamint Czehelszky Zsuzsanna "Japán ősföldrajzi és őstörténeti kutatások kulturális fejlődése a felső-paleolitikum kezdeteitől a Dzsómon-kor végéig" című doktori értekezésének műhelyvitájára. A jelöltek kutatásaikat az Ős- és Ókortörténeti Tanszék és a Földtan-Teleptani Tanszék együttműködésének keretei között végezték Dr. Ringer Árpád, illetve Hajdúné dr. Molnár Katalin témavezetők irányításával. Mindkét értekezést nyilvános vitára bocsátották.

március 22.

A Magyarhoni Földtani Társulat Közgyűlésén újra megválasztották Földessy Jánost a Társulat Ellenőrző Bizottsága elnökének.

március 20-23.

A nemzetközi EGEC kurzus környezetföldtani blokkjának oktatását és terepgyakorlatát (Telkibánya) tanszékünk irányította. A kurzuson 8 ország 13 hallgatója vett részt.

március 19.

Tanszékünk közreműködött a HP kari Digitális Közösségi Központján, az INFORUM által rendezett Unoka-Nagyszülő Internet ismereti verseny megrendezésében, ahol 23 páros vetélkedett értékes díjakért.

március 16.

Két doktoranduszunk is részt vett előadással a 2006. évi MicroCAD konferencián. Kertész Viktória a bükkábrányi lignit előfordulás földtanával, Kovács Attila Bálint a mecseki szénhez kötött metán előfordulás korábbi kutatásainak adatfeldolgozásával.

március 9.

Tanszékünk az Eljárástechnikai Tanszékkel és a Hidrogeológiai-Mérnökgeológiai Tanszékkel közösen részben a Környezetmérnöki BSc. szak indításával kapcsolatban szervezett, 8 egyetemet összekapcsoló HEFOP 3.3. pályázatban. Ezen a napon zajlott Budapesten a projekt nyitóértekezlete.

március 8.

A Kárpátok ásványai nemzetközi konferencián a Telkibányai oktatóparkot bemutató poszterrel vettünk részt.

március 7.

Dr. Zelenka Tibor nyugalmazott adjunktus kollégánkat köszöntöttük 70. születésnapján, aki továbbra is aktívan részt vesz a tanszék munkájában.

Zelenka Tibor
Zelenka Tibor átveszi ajándékait

március 3.

A Debreceni Akadémiai Bizottság, a DE Ásvány- és Földtani Tanszék, a ME Földtan-Teleptan Tanszék és a ME Ásvány-Kőzettan Tanszék közös szervezésében rendezték meg a "Földvári Aladár centenáriumi emlékülést" a Debreceni Akadémiai Bizottság székházában. Földvári Aladár professzor 1968-tól 1971-ig volt tanszékünk vezetője. Tevékenységéről Hajdúné dr. Molnár Katalin emlékezett meg, Németh Norbert pedig Mádai Ferenccel közös kutatásairól tartott előadást.

2006. februári események


február 22.

"Jövőnk a Nemzetközi Olajipar" címmel Prof. Dr. Bérczi István tartott előadást. A téma kb. 20 fő érdeklődőt vonzott.
A professzor úr beszélt arról, hogy mi a szénhidrogének mai jelentősége és szerepe az energiahordozók között. Hangsúlyt kapott a jelenleg aktív olajmérnökök "kiöregedése" a szakmából. Említette, hogy 5-10 éven belül jelentőssé válik a mérnökhiány. Már most folyik a külföldi cégek versengése az elsőbbségért és a jól képzett munkaerőért. Számos más tudomány és fejlsztési terület is bekapcsolódott már az olajiparba és kutatásba, például a térinformatika, környezetvédelem, eljárástechnika, stb. Így aki kedvet érez, az biztosan megtalálhatja azt a szakmai ágat, amelyben ugyan nem olajmérnökként, de szintén az olajkitermeléssel foglalkozhat.
A MOL RT-nél folytonos a nyári gyakorlat lehetősége, számos területen: a fúrástól a kőolajfinomítóig. Jelentkezni lehet a Földtan-Teleptani Tanszéken név, neptun-kód és e-mail cím leadásával.

Írta: Móricz Ferenc hallgató

február 16.

E napon, délután a ME-en, a Földklub keretein belül, végzett műszaki földtudományi szakos hallgatók előadását hallgathattuk meg. Tankörtársaimmal (MF-204) és a ME MFK felsőbb éves hallgatóival vettünk részt az összejövetelen, amelyen a kérdéseket intézhettünk az előadókhoz, Földessy János vezetésével és segítségével.
Az előadás címe: Mi lesz veled, geomérnök?
Vendégek voltak: Mogyorós Péter, aki 2002-ben szerzett geológusmérnöki diplomát. Bátaapátiban kezdett fúrási munkálatoknál, majd a Bükki Nemzeti parknál tevékenykedett, jelenleg az Észak-magyarországi Környezetvédelmi Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségen dolgozik. Kiemelte, hogy nagyon fontos a nyári gyakorlatok helyes megválasztása érdeklődésünknek megfelelően és a jó munkakapcsolatok kialakításának érdekében.
Bálint Endre geofizikusmérnöki diplomát szerzett 2004-ben, magánszférában dolgozik a Geoservice Kft. alkalmazásában. Endre elmondta, hogy az új munkahelyeken fontos, hogy érdeklődjünk, figyeljünk, gyorsan tanuljunk, mert a munkaerőpiacon csak így tudunk érvényesülni. Az idegen nyelv is nagyon fontos, mert az egyetem végeztével sokkal nehezebb megszerezni a nyelvvizsgát.
Nagy Viktória a geológusmérnöki diploma (2002) megszerzése után bánya-és geotechnikus mérnöki diplomát szerzett (2005). Jelenleg az egyetem doktorandusz hallgatója. Fontos a mobilitás (ne várjon senki otthon munkára), meg kell ragadni a kínálkozó lehetőségeket.
Végül meg kell említenem, hogy az elhelyezkedést követően nem csak (geológus, hidrogeológus, geofizikus) végzettségünknek megfelelő munkákat fogunk végezni, ezért fontos a jó alapok megszerzése és a folyamatos tanulás a munkaerőpiac elvárásainak megfelelően.

Írta: Pecsenye Péter hallgató

február 9.

Ülést tartott a Miskolci Akadémiai Bizottság Földtani munkabizottsága Földessy János elnökletével. Elfogadták a 2006. évi munkatervet, melynek megvalósításában tanszékünk jelentős szerepet vállal. Jegyzőkönyv az ülésről

BAZ megye közgyűlése elfogadta az Európai Bányászati Régiók Hálózatához való csatlakozást, s jelentős forrásokat biztosított a régió bányászati emlékeinek megőrzésére.

február 8.

Egerben a PHARE CBC regionális zárókonferenciáján a telkibányai projekt eredményeit mutattuk be.

február 6.

Megkezdődött a 2005-2006. tanév tavaszi félévének oktatási időszaka.

2006. januári események


január 30.

Németh Norbert "A Bükk délkeleti részének szerkezetföldtani viszonyai" munkacímű PhD értekezésének műhelyvitája nagy érdeklődés mellett sikeresen lezajlott. A vitát Less György elnök vezette, a felkért bíráló Sasvári Tibor volt.

január 19.

Földessy János és Sasvári Tibor professzor urak bemutatták a telkibányai Phare CBC projekt eredményeit Pozsonyban, a Pozsonyi Kaszinóban. Az előadás anyaga megtekinthető: 060119.pdf

január 16.

Közös tanszéki vacsorán köszöntöttük Hajdúné Dr. Molnár Katalin egyetemi docenst abból az alkalomból, hogy nyugállományba vonulva befejezte főállású oktatói munkáját, s a jövőben meghívott előadóként működik majd tovább munkánkat segítve. A vacsorán részt vett, s az ünnepeltet köszöntötte Dr. Bőhm József dékán úr is.

Dékáni köszöntés
Dr. Böhm József dékán köszönti a kép másik oldalán álló ünnepeltet, Hajdúné Dr. Molnár Katalint. Közöttük ül Seresné Dr. Hartai Éva tanszékvezető-helyettes.

Professzori köszöntés
Dr. Somfai Attila professor emeritus (állva) visszaemlékszik Hajdúné Dr. Molnár Katalin pályafutására. Közöttük ül Dr. Földessy János tanszékvezető.

Köszönetnyilvánítás
Hajdúné Dr. Molnár Katalin köszönetet mond a megjelenteknek.

január 10.

Az EU 6 keretprogramja kiírására pályázatot nyújtottunk be MECSEKGAS néven, nyolc tagú nemzetközi konzorcium tagjaként. A tervezett K+F projekt költségvetése kb. 1 Md forint, célja a szénhez kötött metán kitermelésével összekapcsolt széndioxid-elnyeletés technológiájának kidolgozása. Az egyetemi csapat tagja rajtunk kivül az Alkalmazott Kémiai Kutatóintézet és a Kőolaj és Földgáz Intézet. Döntés március végére várható. A projekt általános adatai: 060110.pdf

január 5.

Részt vettünk a Debreceni Egyetemen tanszékünk korábbi vezetője, Földvári Aladár professzor úr születésének 100. évfordulója alkalmából készült emléktábla avató ünnepségén.

január 3.

Megjelent Földessy János tanulmánya a Bányászati Kohászati Lapok 2005. évi 5 számában. Témája a közép-kelet európai országok bányászata és környezetvédelme közötti viszony áttekintése. A tanulmány olvasható: 060103.pdf

A Földtan-Teleptani Tanszéken végzett geológusmérnök-hallgató, 2006


Bári Enikő

kalapács