földgömbFöldtan-Teleptani Intézeti Tanszék
Miskolci Egyetemegyetemi címerMűszaki Földtudományi Kar
-----
-->

Végzett hallgatók névsora

2007. decemberi események


december 13.

A Magyarhoni Földtani Társulat Észak-magyarországi Területi Szervezetének évzáró rendezvényére került sor a tanszéken, amelyen Dávid Árpád (Egerből), Ormos Tamás és Földessy János tartottak vidám előadásokat.

Dávid Árpád előadást tart

december 11.

Zelenka Tibor előadást tartott "Eltemetett vulkánok a Tokaji-hegységben" címmel.

Zelenka Tibor előadást tart

2007. novemberi események


november 29.

A kari TDK konferencián Paripás Anikó Noémi munkája (lásd 26-ánál) I. díjat nyert.

november 28.

A líbiai földtani adatbázist készítő ERPetro nevű cég konzultációs napot tartott tanszékünkön, ahol bemutatták az adatbázist.

november 26.

Tanszékünk és az Ásvány- és Kőzettani Tanszék oktatóinak és doktoranduszainak részvételével, Szakáll Sándor kezdeményezésére előadóestet rendeztünk azon diákok előadásainak meghallgatására, akik a két tanszék gondozásában TDK-dolgozatot nyújtottak be. A bemutatott dolgozatok:

november 13.

Kupi László, doktorandusz hallgatónk előadást tartott a Doktoranduszok Fóruma rendezvényen a rudabányai ércesedés és ásványtársulás genetikájáról.

november 9-10.

A ME Műszaki földtudományi Kar és a Magyarhoni Földtani Társulat Oktatási és Közművelődési Szakosztálya rendezte meg egyetemünkön az I. Országos Középiskolai Földtudományi Diákkonferenciát. A bevezető plenáris ülésen túl, ahol Böhm József dékán köszöntője után Brezsnyánszky Károly, Földessy János és Lux Marcell tartottak előadásokat, összesen 49 előadás hangzott el a csillagászat, meteorológia, földtan, talajtan, geofizika, geomorfológia, vízföldtan, ásványtan, kőzettan, őslénytan, energiahordozók és környezetvédelem tématerületeiről. Az előadásokat négy szekcióban három (illetve egy esetben négy) tagú zsűri értékelte; minden tématerület legjobbjai díjakat kaptak, továbbá számos különdíj is gazdára talált. Az előadások kivonatai konferenciakiadványban jelentek meg. A rendezvény főszervezője Hartai Éva volt.

konferencia-megnyitó
Hartai Éva megnyitja a konferenciát

november 3-18.

A török-magyar TÉT program keretében Less György törökországi tanulmányúton volt.

2007. októberi események


október 13.

A középiskolások számára rendezett "Mindennapjaink energiája" vetélkedő lezárásaként és az új "Hidroglóbusz" vetélkedő meghirdetése alkalmából kirándulást és előadóülést rendeztünk a résztvevők számára Telkibányán. A kb. 60 diák Földessy János és Németh Norbert vezetésével megtekintette a Veres-vízi bányászati emlékeket és a telkibányai múzeumot, majd egy közös ebéd elfogyasztása után került sor Lénárt Lászlónak a Hidroglóbuszt beharangozó előadására és a korábbi győztesek élménybeszámolóira a nyári jutalomutazásról.

október 11.

Tanszékünkön sor került Kertész Botond "Nummulitesek biometriai alapon felállított fejlődési sorainak alkalmazása a paleogén rétegtanban" címmel készített PhD értekezésének műhelyvitájára, melynek eredményeképp a jelölt jogot nyert az értekezés benyújtására.

2007. szeptemberi események


szeptember 28. - október 1.

Tanulmányi kirándulást vezetett Less György és Földessy János az Aggtelek-Rudabányai-hegység, a Szlovák-karszt és a Szepes-Gömöri-érchegység területén. A kiránduláson bemutatták a regionális földtani viszonyokat, valamint az ásványkincseket és a bányászatot 31 hallgató számára, akik közül 4 az ELTE-ről, 3 a ME Gépészmérnöki Karáról érkezett.

szeptember 28.

Oktatóink részt vettek a "Kutatók Éjszakája" című nemzetközi rendezvény miskolci eseményeiben. Mádai Ferenc a városban vezetett körsétát a díszítőkövek bemutatására, Szakáll Sándor a laboratóriumokat mutatta be, Földessy János a kutatók kocsmájában tartott élménybeszámoló előadást érckutatásairól.

szeptember 20-21.

A Magyarhoni Földtani Társulat ez évi, Sopronban megrendezett vándorgyűlésén tanszékünket Németh Norbert képviselte, aki "Structural geological studies in the Jurassic slope facies rocks of the SW Bükk Mts." címmel tartott előadást. A rendezvény keretében emléktáblát avattak a társulat megalapítására tett indítvány 160. évfordulója tiszteletére.

emléktábla-avatás
Dudich Endre beszédével avatták fel az emléktáblát

szeptember 20.

Dr. Less György egy. docens értekezést nyújott be a Magyar Tudományos Akadémia X. (Földtudományok) Osztályára „A Nyugati-Tethys egyes paleogén nagyforaminiferáinak morfometriai analízisre alapozott rétegtani jelentősége” címmel, az MTA doktora cím elnyeréséért.

szeptember 10-14.

A szorgalmi időszak első hetében került sor az ötödéves geológusmérnök-hallgatók hagyományos terepgyakorlatára Németh Norbert felügyeletével, ezúttal a rudabányai volt vasérckülfejtésben és környékén, ahol a tanszék jelenleg nemes- és színesfémérc-kutatást végez. Az első napon a hallgatók bekapcsolódtak a Rotaqua és a tanszék csapata által végzett felszíni geokémiai mintavételezésbe Felsőtelekesen. A második napon Szakáll Sándor kalauzolásával a külfejtés egyes ásványlelőhelyeivel ismerkedtek meg. A harmadik napon Zelenka Tibor irányításával egy feltárás részletes dokumentálásának menetébe kóstolhattak bele, ami részben még a negyedik napra is átnyúlt egy vonal menti bejárással a bányaudvaron keresztül. A negyedik nap délutánján az alsótelekesi gipszbánya meglátogatása következett, végül az ötödik napon beszámoltak a látottakról Hartai Éva és Szakáll Sándor előtt.

ásványgyűjtés
Ásványgyűjtés Szakáll Sándorral az Andrássy-I. bányarészen

kőzetvizsgálat
A feltárás kőzetanyagának tanulmányozása Zelenka Tiborral

szeptember 10.

Évnyitó tanszéki értekezletet tartottunk az őszi félév várható teendőinek megbeszélésére.

szeptember 8.

Csécsei Tamás, a Rotaqua kft. ügyvezetője a tanévnyitón kari emlékérem kitüntetésben részesült több éve tartó együttműködése, támogatása elismeréséül.

szeptember 1.

Elfogadták azt a pályázatot (UNESCO IGCP 540), amelyben a bolognai egyetem vezetésével az orogén övek aranyelőfordulásainak folyadékzárványai vizsgálatára irányuló programban veszünk részt mintaterületek földtani vizsgálatával, röntgen- és mikroszondaháttér biztosításával.

2007. augusztusi események


augusztus 31.

Földessy Jánost az egyetem rektora 5 évre kinevezte az Ásványtani-Földtani Intézet igazgatójává.

augusztus 25.

A Rotaqua Kft. számára eljárást dolgoztunk ki furadékminták műszeres kőzetminősítésére a cég által fúrt litomericei (Csehország) geotermális kutatófúrás mintaanyagán.

augusztus 20.

A tanszék pályázatot adott be a természettudományok középiskolai népszerűsítésére kiírt Apponyi-program keretében.

augusztus 6.

A tanszék megkezdte a rudabányai vas-, nemes- és színesfémérc-előfordulás kutatásának előkészítését.

augusztus 1-10.

Dr. Less György egy. docens az általa vezetett K 60645 sz. OTKA téma terhére 10 napos látogatást tett Törökországban, ahol folytatta az Ercan Özcan török kutatóval (Isztambuli Műszaki Egyetem) való együttműködését a paleogén nagyforaminiferák tanulmányozása terén. Ennek során 4 napos terepbejárást tettek K-Törökroszágban Mus város és a Van-tó környékén, ahol oligo-miocén szelvényeket vizsgáltak.

2007. júniusi események


június 28.

Less György egyetemi docens benyújtotta a habilitációs eljárás megindítására vonatkozó kérelmét.

június 27.

Elfogadták a Pisai Egyetem által benyújtott, az aranyércesedések folyadékzárvány-vizsgálataihoz kapcsolódó IGCP projekt javaslatot, melynek a tanszékünk is közreműködője.

június 26.

Zelenka Tibor a MTA Geokémiai-Ásványtani-Kőzettani Szakbizottságának űlésén tartott nagy sikerű, mintegy félórás előadást a Tokaji-hegységi vulkanizmus értelmezésével foglalkozó OTKA projektről.

június 25.

31 résztvevő volt jelen (többek között a tanszékeink oktatói és több meghívott hallgatója) a Magyarhoni Földtani Társulat Észak-magyarországi Területi Szervezetének Szt. Iván-napi vacsoráján a miskolci Rákóczi-pincében. A vacsorán több jubilánst köszöntöttek: Egerer Frigyes, Encsy György, Radócz Gyula, Hermesz Miklós volt az ünnepeltek között.

június 23.

Földessy János részt vett Belgrádban a Bányászprofesszorok Nemzetközi Egyesületének éves konferenciáján.

június 11.

Három hallgató védte meg eredményesen diplomatervét, és tette le sikerrel a záróvizsgát a geológus szakirányon: Gerges Anita, Rátkai Orsolya és Soltész Helga.

június 8.

Megtartottuk Földessy János professzor kertjében a már hagyományosnak mondható év végi mulatságot és grillsütést. A 35 résztvevő között ott voltak az intézeti tanszékek oktatói, a doktoranduszok, a másod-, harmad-, negyed- és ötödéves geológushallgatók.

június 5.

Mádai Viktor, az Ásvány- és Kőzettani Intézeti Tanszék adjunktusa sikerrel védte meg "A gyöngyösoroszi flotációs meddő környezetásványtani vizsgálata" című PhD értekezését. Témavezetője Dr. Földessy János, a bíráló bizottság elnöke Dr. Bérczi István volt.

2007. májusi események


május 29.

Sikerrel lezajlott Czehelszky Zsuzsanna "Japán ősföldrajzi és őstörténeti kutatások: kulturális fejlődés a felső-paleolitikum kezdeteitől a Jomon-kor végéig" című PhD értekezésének nyilvános vitája. A jelölt kutatásait az Ős- és Ókortörténeti Tanszék és a Földtan-Teleptani Tanszék együttműködésének keretei között végezte Dr. Ringer Árpád, illetve Hajdúné dr. Molnár Katalin témavezetők irányításával. A bíráló bizottság elnöke Dr. Földessy János, a bírálók Dr. Kordos László és Dr. Mester Zsolt voltak.

május 26.

Földessy János a "Nemércek teleptana" tárgy hallgatóival meglátogatta a bükkábrányi lignitbányát.

május 23.

Maros Gyula, a kis és közepes radioaktivitású hulladékok üveghutai végleges telephelyének a MÁFI által végzett földtani kutatásának vezetője sikerrel védte meg "A Mórágyi Gránit szerkezeti fejlődése az ImaGeo magszkennerrel történt fúrásértékelések alapján" című PhD értekezését. Témavezetője Dr. Némedi Varga Zoltán professor emeritus, a bíráló bizottság elnöke pedig Dr. Földessy János volt.

május 22.

Fügedi Ubul, a MÁFI geokémikusa sikerrel védte meg "A gyöngyösoroszi környezetszennyezés geokémiai vizsgálata" című PhD értekezését. Témavezetője Dr. Földessy János volt.

május 15.

Földessy János az EGEC kurzus hallgatóival üzemlátogatást tett az OMYA Hungária kft. felnémeti mészkőbányájában.

május 9.

Földessy János a "Nemércek teleptana" tárgy hallgatóival meglátogatta Mádon a Geoproduct kft. telephelyét.

május 4-5.

Tanszékünk a Magyarhoni Földtani Társulat Oktatási és Közművelődési Szakosztályával közösen rendezte meg immár másodízben a "Földtan a magyar felsőoktatásban" című, terepi bemutatóval egybekötött fórumot Telkibányán.
A fórum ez évi megrendezésének fő célja az volt, hogy a 2006-ban általánosan bevezetett alapképzés elmúlt évi tapasztalatait összegezzük.
A rendezvénynek 18 résztvevője volt az alábbi egyetemekről, illetve főiskolákról:

A fórum első napján 12 előadás hangzott el. Ezek alapján megismerhettük a geológusképzés jelenlegi rendszerét Szlovákiában, valamint tájékoztatót kaptunk azokról a kassai törekvésekről, amelyek egy nemzetközi geoturizmus szak megindítását célozzák. Megismerhettük a kolozsvári magyar nyelvű geológus képzés elmúlt tíz évének tapasztalatait, hangsúlyozva, hogy jelenleg kizárólag Kolozsváron zajlik magyar nyelven alapszintű geológusképzés.
A további előadások feltárták azokat a jelenségeket, problémákat és lehetőségeket, amelyek a földtani oktatást kísérik az ELTE-n, a BME-n, a Szent István Egyetemen, a Miskolci Egyetemen, illetve a nyíregyházi és az egri főiskolán. Az utolsó előadás a szombati terepi program földtani hátterének ismertetése volt.
A rendezvény második napjának programja a pálházai perlitbánya bejárása, illetve a füzéri vár megtekintése volt, melynek keretében megismerhettük a füzéri Vár-hegy geológiáját is.
A konferencia résztvevői egyetértettek abban, hogy a tapasztalatcsere hasznos volt, sok új információt nyújtott, ezért javasolták továbbra is a felsőoktatási fórum évenkénti megrendezését.

2007. áprilisi események


április 30.

Az MTA Ásványtan-Kőzettan-Geokémiai Bizottsághoz tartozó kutatók titkos szavazása eredményeképpen a szakág minősített kutatóit immár másodízben Földessy János képviseli (másodmagával) az MTA közgyűlésén.

április 23-26.

Négy napos erdélyi tanulmányi kirándulást szervezett a tanszék Kolozsvár, Torda és Torockó környékére 45 résztvevővel. A szervező Less György volt, munkáját Földessy János segítette.

fazsindely
A kirándulás jelenléti íve

április 19-24.

Megtartottuk az EGEC kurzus környezetföldtani blokkjának előadásait, terepgyakorlatát és tanulmányi kirándulását. A tanszék részéről Hartai Éva, Földessy János és Németh Norbert vettek részt az oktatásban.

április 18.

Less György pályázatot nyert a magyar-török TÉT együttműködés keretében paleogén sztratigráfiai kutatásokra.

április 16.

A tanszék tevékeny közreműködésével bővült az együttműködés a kar és a tokaji Tokaji Ferenc gimnázium és szakközépiskola között: Böhm József dékán erről megállapodást írt alá. A megyei Környezettudományi Tehetséggondozó Központ konferenciáján megnyitották Hartai Éva "A változó Föld" című tankönyve alapján készült kiállítást, Földessy János pedig előadást tartott.

április 12.

A Városi Pedagógiai Intézet és a Digitális Közösségi Centrum rendezésében Földessy János földrajztanárok számára továbbképző előadást tartott "Internetes kalandtúra a Föld bolygón" címmel.

április 7.

Hosszú előkészítés és üzemi vizsgálatok után üzemképessé vált az intézet mikroszondájának hullámhosszdiszperzív spektrométere, amely az országban egyedülálló műszer a földtudományi ágazatban.

április 6.

Debrecenben örök nyugalomba helyezték a 67 éves korában elhunyt Szöőr Gyula egyetemi tanárt, aki tanszékünkön a Geokémia tárgyat meghívott előadóként oktatta. A temetésen a tanszéket Földessy János intézetvezető képviselte.

április 5.

A földtudományi Országos Tudományos Diákköri Konferencián Bűdi Norbert, Lukács Adrienn és Pikhely Viktória IV. éves geológusmérnöki szakirányú hallgatók „Őslénytani együttesek méreteloszlásának vizsgálata a mulató-hegyi (Magyarvalkó, Erdély) Nummulites perforatus-populáció példáján” c. dolgozata II. díjat kapott. A pályamű konzulensei Dr. Less György egy. docens, Dr. Házy Attila egy. adjunktus és Kertész Botond doktorandusz voltak.

2007. februári események


február 28.

Befejeztük a 37619 sz. OTKA projektet, amelyben az intézet számos munkatársa részt vett.

február 27-28.

A „Carbon Capture an Storage - Response to Climate Change” című konferenciát a Zágrábi Egyetem Bányászati, Földtani és Kőolajmérnöki Kara rendezte. A konferencián tanszékünkről Dr. Hartai Éva egyetemi docens vett részt "Coalbed methane and CO2 sequestration potential of the Mecsek Mountain coalfields, Southern Hungary" című előadásával, a Rotaqua Kft. támogatásával.
A konferencia megszervezését az indokolta, hogy a Kiotói Egyezmény értelmében az EU tagállamok kötelezték magukat arra, hogy a 2008-2012 közötti időszakra CO2-kibocsátásukat 8 %-kal csökkentik. Ezt természetesen nem az erőművi vagy az üzemi tevékenység mérséklésével, hanem a füstgázok tisztításával, befogásával célszerű elérni. A konferencia előadásai széleskörű áttekintést adtak arról, hogy a CCS (carbon capture and storage / CO2-befogás és tárolás) alkalmazásának mi az elméleti háttere, milyen gyakorlati lehetőségei vannak, Európában milyen tevékenységek, projektek zajlanak ezzel kapcsolatban. Mivel a tárolás geológiai képződményekben-szerkezetekben történik (pl. leművelt szénhidrogén-tárolók, kőszéntelepek), a geológiai kutatásoknak lényeges szerepe van a CCS folyamatában. Az Ásványtani-Földtani Intézet egyik jelenlegi kutatási ága arra irányul, hogy feltárjuk a mecseki feketekőszén-összletben a CO2 elnyeletésének, illetve ehhez kötődően az ott lévő, nagy mennyiségű metán felszabadításának és kinyerésének lehetőségeit.

február 26.

Sikerrel lezajlott Antalné Bereczki Ágnes "Az európai középső-felső-paleolitikum őskörnyezeti viszonyainak vizsgálata a gravetti-kultúra összefüggésében (A Vénusz-szobrok szerepe egy régészeti kultúra életútjának bemutatásánál)" című PhD értekezésének nyilvános vitája. A jelölt kutatásait az Ős- és Ókortörténeti Tanszék és a Földtan-Teleptani Tanszék együttműködésének keretei között végezte Dr. Ringer Árpád, illetve Hajdúné dr. Molnár Katalin témavezetők irányításával. A bíráló bizottság elnöke Dr. Földessy János, a bírálók Dr. Kordos László és Dr. Mester Zsolt voltak.

február 6.

A Digitális Közösségi Centrumon keresztül szervezett "Mindennapjaink Energiája" vetélkedő második fordulójában Földessy János az Avasi Gimnázium csapatát kísérte el üzemlátogatásra a visontai hőerőműbe.

február 2.

Az Ásványtan-Földtani Intézet két tanszékének csaknem összes munkatársa részt vett évindító összejövetelünkön Hartai Éva lillafüredi otthonában.

2007. januári események


január 29.

Doktoranda hallgatónk, Bári Enikő négy hónapig ösztöndíjas gyakornokként az Euromines-nál, Brüsszelben kezdett dolgozni.

január 28.

Két hetes tanulmányútját ezen a napon fejezte be Ercan Özcan török paleontológus (Isztambuli Műszaki Egyetem), aki Less Györggyel közös, több éves tudományos együttműködési programjának következő szakaszát teljesítette.

január 25.

Földessy János a spanyolországi Universidad de Oviedo meghívására részt vett az ottani Bányászati Kar egyik doktori védésének biráló bizottságában. A spanyol kapcsolatok szorosra fűzését határozták el a két kar képviselői.

január 20.

A Digitális Közösségi Centrumon keresztül szervezett "Mindennapjaink Energiája" vetélkedő keretében Seresné Hartai Éva a Diósgyőri Gimnáziumban tartott előadást "Hazai energiaforrásaink" címmel.

január 19.

A január elsején az Ásványtan-Kőzettani Tanszékből és a Földtan-Teleptani Tanszékből megalakult Ásványtani-Földtani Intézet, melynek megbízott vezetője Földessy János lett, ezen a napon tartotta első közös megbeszélését.

január 16-18.

A Digitális Közösségi Centrumon keresztül szervezett "Mindennapjaink Energiája" vetélkedő keretében Földessy János a miskolci Földes Ferenc Gimnáziumban, majd a tokaji Tokaji Ferenc Gimnáziumban tartott előadást "A szén reneszánsza" címmel.

január 11.

Földessy János a Freibergi Műszaki-Bányászati Egyetem földtani tanszékein találkozott német kollégákkal, és projekt együttműködésekről tárgyalt.

január 10.

Évnyitó rendezvény gyanánt a tanszéken felköszöntöttük Károly Nándornét (Erzsikét) és Földessy Jánost közeli születésnapjuk alkalmából.

A Földtan-Teleptani Tanszéken végzett geológusmérnök-hallgatók, 2007


Gerges Anita
Rátkai Orsolya
Soltész Helga

kalapács