földgömbFöldtan-Teleptani Intézeti Tanszék
Miskolci Egyetemegyetemi címerMűszaki Földtudományi Kar
-----
-->

Végzett hallgatók névsora

2010. decemberi események


december 20.

Megtartottuk a hagyományos (tíz féléves) kreditrendszerű képzésben részt vett, diplomamunkájukat novemberben benyújtott hallgatók és a hét féléves BSc képzésben végző hallgatók záróvizsgáját. Nagy Edina diplomamunkája A Paleogén-medence ÉNY-i részén található földgázelőfordulások (Szécsény, Sóshartyán, Mogyoród, Őrszentmiklós) vizsgálata az újabb kutatások tükrében, Pecsenye Péteré A felszíni geokémiai mintavételek adatainak összefoglaló értékelése a Közép- és Nyugat-Mátrában, Seregi Ferencé pedig A Kelet-Mecsek és Északi Pikkelyének földtani felépítése, valamint a nagymányoki tervezett külfejtés 3D szerkezetföldtani modellje címet viselte. A két most vizsgázott BSc hallgató a Geofizika Tanszéken készítette szakdolgozatát. Valamennyi geológusmérnök-hallgatónk jó minősítésű oklevélre nyert jogosultságot.

a vizsga után
Vizsgázók és vizsgáztatók, valamint az intézet többi, karácsonyi köszöntésre egybegyűlt munkatársa

december 2.

A Magyarhoni Földtani Társulat Észak-magyarországi területi szervezete évzáró előadóestje keretében oktatóink a tanszék idei kutatási aktivitásáról tartottak beszámolót, egyes fontosabb területeket kiemelve. Hartai Éva a telkibányai szabadtéri oktatópark elkészítéséről, Szakáll Sándor a nemzetközi ásványtani társaság (IMA) idei konferenciáján való részvételünkről, Less György a Trák-medencében végzett őslénytani-rétegtani kutatásokról, Mádai Ferenc a norvég Kjeoy-szigeti laboratóriumbeli kőzetsavasodási vizsgálatokról, végül Földessy János a rudabányai érckutatás állásáról beszélt.

2010. novemberi események


november 18.

A kari TDK konferencia Földtani-geotechnikai szekciójában Berentés Ágnes, akinek konzulense Szakáll Sándor volt, első és előadói díjat nyert A Dunától keletre elterülő festékföldek ásványtani és alkalmazhatósági vizsgálata című dolgozatával, míg Hajdú István és Németh Boglárka, akik Less György irányításával írták A Garadna-völgy (Bükk) földcsuszamlás-veszélyeztetettsége című munkájukat, második díjat érdemeltek ki. Mindkét dolgozat nevezési jogot nyert a tavasszal esedékes OTDK-ra.

november 12-13.

Immár a 4. Földtudományi Diákkonferenciát rendezte meg a Magyarhoni Földtani Társulat Oktatási és Közművelődési Szakosztálya, valamint a Műszaki Földtudományi Kar. A főszervező, mint hagyományosan, Hartai Éva volt. A konferencián 2 felkért előadó és 24 diák vagy diákcsoport tartott előadást, munkatársaink pedig a zsűrikben, illetve a lebonyolításban vettek részt.

az eredményhirdetés
Hartai Éva megkezdi az eredményhirdetést és a díjak kiosztását

2010. októberi események


október 29.

Telkibányán sor került a telkibányai szabadtéri oktatópark létrehozására indított HUSK/0801/1.6.1/116 számú INTERREG IVA projekt zárókonferenciájára. A projekt keretében létrejött egy kőzetgyűjteménnyel, bányajáró felszereléssel és egyszerű műszerekkel felszerelt, a szükséges bútorokkal berendezett oktatási épület, egy biztonságosan bejárhatóvá kiépített régi bányavágat (a Mária-bánya), valamint a partner Kassai Műszaki Egyetem és a Geofizikai Intézeti Tanszék oktatóinak közreműködésével megtartottunk hat próbakurzust, melyek során felszíni és bányabeli terepi helyszínek oktatásbani felhasználhatóságát teszteltük. A projekt célja az oktatás mellett ismeretterjesztés is volt: egy kurzust az érdeklődő helyiek számára tartottunk, és elkészítettük egy geológiai és bányászattörténeti tanösvény tábláit.

A projektzáró ülésen először Hartai Éva foglalta össze a projekt eredményeit, majd Földessy János a kurzusok tapasztalatait elemezte, Sasvári Tibor pedig arról beszélt, hogy a kassai partner számára milyen lehetőségeket nyitott a projekt. Felszólalt még Mester Lászlóné polgármester, valamint Böhm József és Tihanyi László, a Műszaki Földtudományi Kar előző (a projektpályázat benyújtásakor hivatalban lévő) és jelenlegi dékánja. Az összejövetel ebéddel ért véget; az együttműködés azonban nem zárult le, a jövőben is folytatódik.

A záróülés
Tihanyi László dékán felszólal az oktatóközpont oktatótermében

október 28.

A Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kara Ásványtani-Földtani Intézete gondozásában megjelent a Kőszénföldtan című tankönyv, melynek szerzője Némedi Varga Zoltán professzor, a Földtani-Teleptani Tanszék egykori vezetője. Nevéhez fűzódik a mecseki szénmedence utolsó nagyszabású kutatási programjának, a Máza-Dél terület szénkutatásának szakmai irányítása, amelyért munkatársaival együtt Állami Díjat kapott.
A könyv kézirata 2008-ban készült el. A 245 oldalt kitevő anyag három fő részből áll. Az első rész a kőszén keletkezésének földtani folyamataival, a szénüléssel, a szénkőzetek jellemzésével, illetve a kőszén minőségi paramétereinek földtani hátterével foglalkozik. A mű második, fő részét a magyarországi kőszén előfordulások részletes földtani ismertetése alkotja. Ebben helyet kap nemcsak a szerző saját tapasztalataira épülő mecseki fejezet, hanem valamennyi hazai kőszénelőfordulás leírása. Az ismertetés szisztematikusan, a keletkezési kor sorrendjében halad a karbon kőszenekre vonatkozó információktól kezdve a kréta és paleogén medencék földtanán keresztül a neogén barnaszén medencék, illetve a pliocén üledékek előfordulásaiig. A részletes földtani adatok mellett térképek és szelvények (összesen 100-nál több ábra) segítik a földtani modellek megértését. A harmadik, forrásértékű rész a magyar kőszén előfordulások összefoglaló bibliográfiája. Itt a rendezés a regionális elvet követi, s igen részletes, teljeskörű feldolgozását adja a hazai szénmedencék kutatási információinak.
A mű nélkülözhetetlen forrásmunka azok számára, akik a kőszén új technológiákkal való hazai hasznositását kutatják és fejlesztik.
A mű a szerző nyolcvanadik születésnapjának tiszteletére jelent meg.

A kiadvány ára 3780 Ft + postaköltség. Megrendelhető az alábbi címeken:

Miskolci Egyetem MF Kar Ásványtani-Földtani Intézete
3515 Miskolc Egyetemváros
email: Földessy János
Bíbor kiadó webáruház
online megrendeléssel 20 % kedvezmény
Kérem, hogy a megrendelésen tüntesse fel a számlázási címet.

október 6-8.

Az Euro-Ages projekt értékelői bizottsága próbaértékelést (akkreditációt) végzett a Karon folyó BSc szintű földtudományimérnök-képzésünkről. A magyar résztvevő a Magyarhoni Földtani Társulat, a koordinátor Hartai Éva. A karunkat meglátogató bizottság tagjai André Rieck koordinátor (ASIIN Németország), Prof. Herbert Klapperich (TU Freiberg), Prof. Tobias Leimann (TU Neubrandenburg) és Prof. Jorge Loredo (U Oviedo) voltak.

A European Accredited Geological Study Programmes (európai akkreditált geológusképzési programok) projekt egy 2 éves futamidejű, EU által támogatott FP7 program, amely német, spanyol, svéd, belgiumi és magyar partnerek részvételével valósul meg. A projekt célja a geológiai (földtudományi) felsőfokú képzések összehasonlító elemzése, illetve a vizsgált felsőoktatási intézményeknek olyan kimeneti mutatók, képesítések ajánlása, melyek a szakmai szervezetek és a munkaerőpiaci felvevők igényeinek felmérése alapján alakítunk ki. A képzések összehangolása révén várható a nemzetközi átjárhatóság lehetőségeinek javulása. Az elemzés 27 ország felsőoktatási intézményeiben zajló földtudományi képzések vizsgálata alapján történt. További cél egy Európa- szerte alkalmazható "Eurobachelor, illetve Euromaster for Geology" diploma megszerzési feltételeinek kialakítása.

2010. augusztusi események


augusztus 9.

Támogatási döntés született a Barangolás a felső-magyarországi bányavárosok útjain című INTERREG IVA projektről (projektazonosító: HUSK/0901/1.3.2/0197), amelyben intézetünk partnerként vesz részt. A főpályázó a Kassai Műszaki Egyetem, további partnerek Gölnicbánya, Rudabánya és Telkibánya önkormányzatai.

A projekt költségvetése 409 000 euró, melynek partnerek közti megoszlása a következő: TUKE: 294 000 euró, ME: 70 000 euró, Gölnicbánya: 15 000 euró, Rudabánya: 15 000 euró, Telkibánya: 15 000 euró.

A projekt fő célja a bányászati és geológiai turizmus minőségi fejlesztése és fellendítése az érintett területeken, melyet a következő tevékenységekkel valósít meg:

2010. júniusi események


június 14.

Intézeti félévzáró napot tartottunk Hollóstetőn, az egyetem ottani házában. Az intézet valamennyi kutatója és PhD hallgatója előadást tartott az elmúlt évben végzett tevékenységéről, vagy legalábbis annak egy részéről. Miután Földessy János összefoglalta az intézet fő jellemzőit és az előtte álló kihívásokat, a következő beszámolók hangzottak el:

Az előadásokat ebéd és Kereszturi Gábor tenerifei útibeszámolója zárta le.

június 2.

Megrendeztük a hagyományos (tíz féléves) kreditrendszerű képzésben részt vett Műszaki földtudományi szakos, geológusmérnök szakirányos hallgatók záróvizsgáját. Boros Andrea A felszíni geokémiai mintavételek adatainak összefoglaló értékelése Rudabánya körzetében, Gaburi Imre pedig Ásványtani és geokémiai vizsgálatok a parádsasvári ércesedés területén címmel készített dolgozatot, és mindketten sikerrel tették le a vizsgát.

2010. májusi események


május 29-30.

A European Federation of Geologists (EFG) éves tanácsülését 2010-ben a német szakmai társulat (BDG, Berufsverband Deutscher Geowissenschaftler) szervezte Potsdamban. Az EFG Council-ban a Magyarhoni Földtani Társulatot Hartai Éva és Scharek Péter képviseli. Az ülést megelőzően, május 28-án konferenciát tartottak Energy Supply - Status and Strategies címmel a Német Földtudományi Központ (GFZ) székházában. A konferencián meghallgathattuk Dr. Christine Berg (European Commission, DG Energy, Head of Unit Energy observation, economic analysis and impact assessment) előadását Perspectives of Energy Supply in Europe címmel, utána német előadók mutatták be az egyes hagyományos és megújuló energiaforrások kiaknázásának lehetőségeit.

A konferenciát követő ülésen az adminisztratív kérdések domináltak (a két éve zajló Alapszabály-kiigazítás, valamint a tavalyi, idei és jövő évi költségvetés). Sor került a Választmány tagjainak részleges újraválasztására is. Új személy került az alelnöki, főtitkári és kincstárnoki posztokra.

Az éves költségvetés kiegyensúlyozott, az EFG a futó projektekből származó bevétel miatt (Terrafirma, GeoTrainet, Euro-AGES) kis pozitív szaldóval is rendelkezik. A tagegyesületek tagdíjemelése egyelőre nem várható; bár javaslat hangzott el az egyéni EurGeol tagdíjak évi 75 euróra történő emelésére, döntés ebben a kérdésben nem született.

május 14.

A Műszaki Földtudományi Kar ünnepi előadást rendezett fennállásának 50. évfordulója alkalmából, ahol intézetünket Földessy János mutatta be. A Miskolci Egyetem Közleményei A sorozat (Bányászat) 79. kötetében cikkgyűjteményt is közreadtak a kar intézeteinek bemutatására. Az Ásványtani-Földtani Intézet a következő cikkekkel jelent meg a kiadványban:

2010. áprilisi események


április 23.

Megrendeztük a középiskolás diákcsapatok számára kiírt "Aranyásók" vetélkedő döntőjét. Az egyetemen oktatott tudományterületek megismertetését célzó, több éve folytatott vetélkedősorozat idei fordulóját a TÁMOP fejlesztési program támogatása segítette. Az eredetileg az egész országból jelentkezett 17 csapatból 3 előzetes forduló során választottuk ki a döntő résztvevőit. A döntőbe jutott három csapat játékos logikai és ügyességi feladatok megoldásával mérte össze tudását. Az első helyet a Pécsi Tudományegyetem Babits Mihály Gyakorló Gimnáziuma és Szakközépiskolájának egyik csapata nyerte el; második lett a miskolci Avasi Gimnázium csapata, míg a harmadik helyen a másik (ugyanazon iskolából érkezett) pécsi csapat végzett. Valamennyi csapat kapott díjat, mely egy-egy több napos kirándulás lesz Verespatakra, Selmecbányára, illetve Telkibányára, azaz a Kárpát-medence néhány jelentős történelmi aranylelőhelyére. A játék házigazdája Földessy János volt, a megrendezésben pedig Kereszturi Gábor játszott főszerepet.

A játékosok
A részt vevő csapatok: bal oldalon az 1. helyezett pécsi "Mittomén Dübörgő Mamutagyar", középen a 2. helyezett miskolci "Aranycsapat", jobbra a 3. helyezett pécsi "Pindurpandúrok".

április 16-19.

Krakkó (Lengyelország) adott otthont a 1st Students’ International Geological Conference-nek, amelyen tanszékről ketten vettek részt. Móricz Ferenc a Kinetic testing and mineralogical characterization of sulphide mine wastes from the Oruro deposit (Bolivia) című előadásával szerepelt, míg Kereszturi Gábor a The role of vertical and lateral vent migration in the evolution of the Kopasz-hegy Volcanic Complex (Bakony-Balaton Highland Volcanic Field, Hungary) című előadását adta elő.

április 7-10.

A 2009 őszén, a Debreceni Egyetem szervezésében Szarvason megrendezésre került "Dunán-Innen" PhD műhelytábor sikere a Miskolci Egyetem oktatóit és doktorandusz hallgatóit arra ösztönözte, hogy ezt a rendezvényt tradícióvá avanzsálja. Az Interreg pályázat lehetőséget nyújtott, hogy mindezt a festői Telkibányán valósítsuk meg. A rendezvényen a Debreceni, Szegedi és Miskolci Egyetem, valamint külföldi részről a Kassai Műszaki Egyetem doktorandusz hallgatói vettek részt, összesen több, mint 20 fős létszámmal.
Az első napon, április 7-én szerkezetföldtani megfigyeléseket tettünk a Bükkben, Lillafüred és a Vesszős-völgy érintésével. A kirándulást Németh Norbert vezette. A kirándulás után elfoglaltuk a telkibányai szállást, és a nap szakmai részét egy földtani kutatófúrás maganyagának leírásával fejeztük be.
Második napon a kassai hallgatók is csatlakoztak a csapathoz, és Sasvári Tibor vezetésével a Mária-bányában végeztünk szerkezeti és geofizikai méréseket, melyeket már a szálláshelyen dolgoztunk fel. Az estet előadóüléssel zártuk, melyen a doktorandusz hallgatók egy-egy rövid prezentáció formájában megosztották kutatási eredményeiket. A Debreceni Egyetem részéről Nagy Richárd tartott előadást a bor és a termőtalaj összetételének kapcsolatáról, Mihályi Krisztián a meteoritokról és impakt kráterekről, Vince Tímea pedig a beregszászi kutak és a Vérke csatorna vizének elemzéséről. A Miskolci Egyetem doktoranduszai közül Kereszturi Gábor a Balaton-felvidéki Bondoró-hegy maar-salakkúp-rendszeréről, Kupi László pedig a rudabányai ércesedés higanyfázisairól tartott prezentációt.
Április 9-én reggel a Mátyás király kútjánál kezdtük terepi napunkat, ahol egy rövid földtani bevezetés után a Jó-hegyre felkapaszkodva különböző hidrotermális fácieseket tekintettük meg. Ezt követően a Veresvízi horpamezőt és -tárót, valamint az ércőrlőt látogattuk meg. A Fehér-hegy riolitkőfejtőjében az átalakult riolit litofízáiban kutattunk kvarckristályok és barit után, majd a Lipót-akna felé vettük az irányt. Ezután a Sinta-tető kálimetaszomatizált andezitjét és az abban rejlő apofíza-kvarcokat néztük meg.
A műhelytábor utolsó napján, 10-én a Magyarhoni Földtani Társulat előadóülésén a telkibányai ércesedésről és bányászattörténetről hallhattunk előadásokat. Zelenka Tibor Telkibánya bányászattörténetét, Szakáll Sándor az ásványtani eredményeket, Molnár Ferenc az ércesedés genetikáját, Sasvári Tibor a szerkezetföldtani hátterét, Kiss János a geofizikai mérések eredményeit, Földessy János az utóbbi időszak kutatásait, a bányászati tevékenységek hatását a környezetre, Szepesi János pedig a magmás kifejlődéseket mutatta be. A gyűlés egy terepi bemutatóval zárult, melyet az Ósva-völgy vulkáni fácieseinek bemutatására Szepesi János vezetett.

április 9.

Sor került a TÁMOP által támogatott kari tananyagfejlesztési projekt nyitóülésére. A projekt vezetője Hartai Éva.
A MiNap híradása, video
A MERTNet híradása

április 6-7.

Sopronban rendezték a XII. Országos Környezettudományi Diákkonferenciát, amelyen Móricz Ferenc, januárban végzett hallgatónk diplomamunkája bemutatásával különdíjat nyert.

2010. márciusi események


március 26-27.

A Magyarhoni Földtani Társulat és a Magyar Geofizikusok Egyesülete által szervezett Ifjú Szakemberek Ankétját idén Mátrafüreden rendezték meg a szokásos 3 kategóriában (elméleti, gyakorlati és poszter). Egyetemünkről Paripás Anikó Noémi, Kiss Ákos, Soós Dániel, Herczeg Ádám, Hasilló Gergely, Nagy Péter, Kupi László és Kereszturi Gábor vettek részt összesen 9 előadással/poszterrel; ez az egyetemek között a 2. legtöbb előadásnak számított. A zsűriben dr. Ormos Tamás képviselte a Miskolci Egyetemet. Tanszékünk egyik PhD hallgatója, Kupi László különdíjban, másik PhD hallgatónk, Kereszturi Gábor pedig az elméleti szekció 1. helyezésében és MhFT első előadói különdíjban részesült.

március 17-21.

Sor került az első próbakurzusra a telkibányai Szabadtéri Oktatóparkban. Karunk Műszaki Földtudományi szakos hallgatói mellett, akik a Földtudományi praktikum 1. tárgy terepi részét teljesítették itt, a Kassai Műszaki Egyetemről érkezett 8 hallgató vett részt. A hallgatók geofizikai mérésekkel kiegészített földtani észleléseket végeztek a Mária-bányában és a Gönci-patak völgyében. A gyakorlatot Németh Norbert vezette a kassai oktatók, illetve a miskolci Geofizika Tanszék oktatóinak közreműködésével.

A magyar hallgatók
A magyar diákcsapat az Őr-hegy oldalában

2010. februári események


február 25.

Földessy János résztvevő kutatóként tagja a 2010 évben az OTKA-NKTH A08 pályázatán nyertes CK 80661 számú, Demény Attila (MTA Geokémiai Kutatóintézet) által vezetett, Lézerspektroszkópia alkalmazása geológiai minták hidrogénizotóp-összetételének meghatározásában című projekt csapatának. A projekt teljes összege 42,8 millió forint.

február 10.

A "Megőrizni és/vagy Értelmezni? A restaurálás és az archeometria diszciplináris és gyakorlati kapcsolatáról" témával megrendezett Archeometriai Műhely találkozón Kristály Ferenc képviselte intézetünket. A találkozó meghívott előadásai a régészeti leletek restaurálásnak anyagtudományi kérdéseit boncolták, érintve a restaurátor és régész szakképzések archeometria oktatásával kapcsolatos problémákat is.

február 3-6.

8 ország (Ausztria, Hollandia, Horvátország, Irán, Magyarország, Olaszország, Szlovénia és Törökország) 13 szakembere vett részt azon a dr. Less György által, önköltséges alapon szervezett Working on larger foraminifera (WOLF) című munkatalálkozón, mely a Tethys paleogén óriásegysejtűinek (nagyforaminiferáinak) evolúciójával, rétegtanával, ökölógiájával és ősföldrajzával foglalkozott.

A konferencia résztvevői
A WOLF munkatalálkozó résztvevői a fotót készítő Vibor Novak (Zagráb) kivételével

A találkozón az alábbi előadások hangzottak el:

2010. januári események


január 15.

Telkibányán sor került a "Telkibányai Szabadtéri Oktatópark" című Interreg IVA projekt nyitókonferenciájára. A projekt résztvevőin túl ott voltak a környékbeli vállalkozások, intézmények és a sajtó képviselői is. A jelenlevőket a projekt koordinátora, Hartai Éva és Telkibánya polgármestere, Mester Lászlóné köszöntötték, majd a projektben résztvevő két egyetem, a Kassai Műszaki Egyetem BERG fakultásának és a Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Karának dékánjai: Gabriel Weiss és Tihanyi László mondtak megnyitót. A projekt célkitűzéseit és tervezett tevékenységeit Hartai Éva ismertette. Földessy János a mintakurzusokról és azok jelentőségéről adott tájékoztatást a helybeliek számára. Sasvári Tibor (Kassáról) a szlovák földtani képzésről és geoturisztikai tapasztalatokról tartott bemutatót, végül Zelenka Tibor a telkibányai középkori bányászat maradványairól és azok projektbeli hasznosíthatóságáról beszélt. A konferenciát ebéd és munkaértekezlet követte, ahol a résztvevő oktatók egyeztették és ütemezték végrehajtandó feladataikat.

A konferencia résztvevői
Gabriel Weiss dékán (a kamera előtt) megnyitja a konferenciát az oktatóközpont ebédlőjében

január 5.

Záróvizsgát rendeztünk a hagyományos (tíz féléves) kreditrendszerű képzésben részt vett, diplomamunkájukat tavaly novemberben benyújtott hallgatóknak és a hét féléves BSc képzésben most először végző hallgatóknak is. Büdi Norbert Az Avram Iancu (Bihar hg, Románia) Co-Ni-U érctelep ásványtani vizsgálata, Koncsik Henrietta A miocén összlet szénhidrogénföldtani szerepének vizsgálata Tóalmás környezetében, Móricz Ferenc pedig Kinetic testing and mineralogical characterization of sulphide wastes from the Oruro deposit (Bolivia) címmel készített dolgozatot. Ez utóbbit a jelölt angol nyelven mutatta be, és jelen volt témavezetője, a norvég Ingar Walder is. BSc hallgatónk, Lux Marcell A Szalonta Homokkő elterjedésének vizsgálata a Darvas-Vésztői-árokban és a Békési-medencében címmel írt szakdolgozatot; ő együtt vizsgázott Kiss Anettel, aki a Geofizika Tanszéken készítette A mélyfúrási geofizikai szelvényértelmezési paraméterek szerepe és meghatározásuk módjai című szakdolgozatát. E vizsgán a Földessy János szakirányvezető elnökletével működő vizsgabizottság intézetünk oktatóin (Hartai Éva, Szakáll Sándor, Zelenka Tibor) túl geofizikusokból (Ormos Tamás, Bodoky Tamás) és egy hidrogeológusból (Szűcs Péter) állt. Valamennyi vizsgázó sikeresnek bizonyult; a két BSc-s hallgató kitüntetéses oklevélre nyert jogosultságot.

január 4.

Megtartottuk első ezévi intézeti értekezletünket.

A Földtan-Teleptani Tanszéken végzett geológusmérnök-hallgatók, 2010


Boros Andrea

Büdi Norbert

Gaburi Imre

Koncsik Henrietta

Móricz Ferenc

Nagy Edina

Pecsenye Péter

Seregi Ferenc

A Földtan-Teleptani Tanszéken végzett Műszaki Földtudományi alapszakos mérnök-hallgató (BSc), 2010


Lux Marcell

kalapács