földgömbFöldtan-Teleptani Intézeti Tanszék
Miskolci Egyetemegyetemi címerMűszaki Földtudományi Kar
-----
-->

Végzett hallgatók névsora

2011. decemberi események


december 21.

Megtartottuk évbúcsúztató összejövetelünket az intézet könyvtárában.

december 15.

Megjelent a European Geologist 32. száma, benne Földessy János Rudabánya, Hungary: new ore exploration című cikkével.

december 8.

Megjelent és könyvtárunkba került a Miskolci Egyetem által kiadott Nanometrológia című tankönyv, amelynek 4. Röntgen-pordiffraktometria című fejezetét Kristály Ferenc írta.

2011. novemberi események


november 24.

A Műszaki Földtudományi Kar 2011. évi TDK konferenciájának Földtudományi szekciójában Czeglédi Balázs MSc hallgatónk Irota-Gadna környéki kutatásainkhoz kapcsolódó Mágneses mérések a Csereháton, egy érctest múltbeli kialakulásának nyomozása című dolgozatával és előadásával 1. díjat nyert; témavezetői Németh Norbert és a Geofizikai Intézeti Tanszék részéről Szabó Norbert Péter voltak. Az ugyanott 2. és előadói díjat nyert Holló Dávid Msc hallgatónk Dinamikus rugalmassági állandók meghatározása a Nyugat-Mátrában mélyített F-7 jelű víz- és érckutató fúrás magmintáin című dolgozata is intézetünk kutatómunkájához kapcsolódó feladatnak a Geofizikai Intézeti Tanszéken való végrehajtásáról szólt. Hallgatóinknak gratulálunk, és a következő OTDK-n is sikeres szereplést kívánunk!

november 6.

Az intézet munkatársai tevékenyen részt vettek a Földtudományos Forgatag elnevezésű kiállítás és a hozzá kapcsolódó előadóülés rendezésében; a főszervező Hartai Éva volt. Az Ásványok, kőzetek, drágakövek - miért szépek, miért hasznosak? című részleg összeállítását Szakáll Sándor, az Ősmaradványok - a földi élet fejlődésének nyomjelzői részlegét Less György, az Eszközök a klímaváltozás mérsékléséért - a széndioxid geológiai tárolása részlegét Hartai Éva, a Tudásközpontok - hol tanulhatod a földtudományokat? részlegét pedig Mádai Ferenc vezette. Az előadóülésen Földessy János Kincseink karnyújtásnyira - Észak-Magyarország kiaknázatlan ásványkincsei, Zelenka Tibor (Farkas Gézával közösen) Vulkáni üveggyöngyök - a perlit, a Tokaji-hegység keresett exportcikke, Szakáll Sándor pedig Mélyre látó műszerek - eredmények a földtani anyagkutatásban címmel tartott előadást.

Tihanyi László és Haas János
Tihanyi László dékán megnyitja a kiállítást; mellette Haas János, a Magyarhoni Földtani Társulat elnöke

a kiállítás
A kiállítás az aulában

2011. októberi események


október 23-26.

Hallgatóink egy csoportja részt vett az AAPG nemzetközi konferenciáján Milánóban. Szerzőként szerepelt továbbá Németh Norbert a Late Miocene-Pliocene Shortening, Uplift and Wrench Tectonics Dominated Canyon Development along the Mid-Hungarian Mobile Belt poszter-előadás szerzői kollektívájában (Pogácsás György; Juhász Györgyi; Csizmeg János; Dudás Árpád; Németh Norbert; Milankovich András; Szőnyi Judit M.; Simon Szilvia; Czauner Brigitta; Baracsi Berta; Tomcsányi Tibor; Szabó Beáta).

képeslap előlapjaképeslap hátoldala
A diákok által küldött üdvözlőlap

2011. szeptemberi események


szeptember 23-24.

Az 5. Földtudományi Diákkonferenciát a Magyarhoni Földtani Társulat Oktatási és Közművelődési Szakosztálya, valamint a Műszaki Földtudományi Kar ezúttal a szokásosnál korábban rendezte meg. A főszervező most is Hartai Éva volt. A konferencián 3 felkért előadó és 15 diák vagy diákcsoport tartott előadást, munkatársaink pedig a zsűrikben, illetve a lebonyolításban vettek részt.

szeptember 20.

A tudományos utánpótlás-nevelés és a műszaki, informatikai életpálya elismertségének növelése a Miskolci Egyetem stratégiai céljaival összhangban témájú TÁMOP-4.2.3-08/1-2008-0007 projekt C.2.3. modulját az intézetünk (Földessy János) koordinálta, a munka két év után sikeresen lezárult. A középiskolás diákvetélkedők sorozatában a legutóbbi a földrajz és környezettan köréből merítette a témáját. A győztes és a második helyezett diákcsapat balti terepgyakorlatot nyert, míg a harmadik helyezett csapat a selmecbányai Szalamander ünnepségeken vett részt.

szeptember 16.

A szlovák-magyar együttműködésben induló, A Kassa-Miskolc régió kézműves és ipari örökségének szerepe az idegenforgalom fejlesztésében című projekt megnyitása alkalmából, a miskolci Fazola-fesztivál keretében rendezett előadóülésen Németh Norbert ismertette a Telkibányai Terepi Oktatópark hasonló pályázattal támogatott, intézetünk által végrehajtott fejlesztéseinek eredményeit.

szeptember 14-16.

Hartai Éva egyetemi docens részt vett a MAEGS 17 konferencián, Belgrádban. A rövidítés a 17th Meeting of the Association of European Geological Societies szavak kezdőbetűiből származik. A konferenciához szeptember 17-18-án terepi program kapcsolódott. Hartai Éva az EFG-t (European Federation of Geologists) képviselte a rendezvényen. Az előadások nyolc szekcióban zajlottak, melyeket egy poszter szekció egészített ki. Hartai Éva a "Geoinformation in Europe" szekcióban tartott előadást a következő címmel: Qualification framework for higher education in geology - the EuroAges project. A projekt célja a geológus (földtudományi) képzés európai szintű harmonizációja volt.

szeptember 14.

Bőhm József, karunk volt dékánja és Földessy János egyetemi tanár tartott előadást az MTA Környezettudományi Elnöki Bizottsága ülésén Aranyércbányászat, lehetőségek és kockázatok címen.

2011. augusztusi események


augusztus 31. - szeptember 2.

Első alkalommal rendezték meg a Sedimentary Provenance Analysis rövidkurzust a Göttingeni Egyetemen (Georg-August Universität), ahol Bodor Sarolta PhD hallgató vett részt. Az előadók a téma kiváló szakértői voltak: Dr. Hilmar von Eynatten, Dr. Dunkl István és Dr. Guido Meinhold. A kurzus alatt az előadók bemutatták a tudományterület alapjait és vizsgálati módszereit, különös tekintettel a törmelékes geokronológiára és termokronológiára. Számos esettanulmányt ismertettek, valamint a résztvevőknek lehetőségük volt a saját adataikat prezentálni és megvitatni.

augusztus 24.

Elkészült Kristály Ferenc, intézetünk kutatója és doktorandusza The effect of vegetal pore-forming additives on the composition, microstructure and physical properties of clay bricks című PhD értekezése, melynek műhelyvitáján jogot szerzett a nyilvános vitára bocsátásra. Előzetes bírálói Kopecskó Katalin és Mádai Ferenc voltak.

augusztus 18.

Hartai Évát otthonában köszöntöttük 60. születésnapja alkalmából.

Földessy János Hartai Évával
Földessy János köszöntőt mond Hartai Évának

az ünneplők a ház előtt
Az intézet köszöntésre egybegyűlt tagjai Hartai Éva háza előtt

2011. júniusi események


június 24.

Földessy János Bányát Borsodnak címmel tartott előadást a Magyarországi Bányásztelepülések Országos Szövetségének kibővített elnökségi ülésén, Farkaslyukon.

A Magyarhoni Földtani Társulat területi szervezete hagyományos éves vacsoráján a miskolctapolcai Kis-Anna vendéglőben számos ünnepelt között dr. Zelenka Tibor címzetes egyetemi docens és dr. Egerer Frigyes nyugalmazott tanszékvezető egyetemi tanár (Ásvány- és Kőzettani Tanszék) 75. születésnapját köszöntötte a területi szervezet tagsága.

Zelenka Tibor Hartai Évával
Zelenka Tibor Hartai Évával

Egerer Frigyes az előtérben, Földessy János mellett ülve
Egerer Frigyes az előtérben, Földessy János mellett ülve

június 18.

A Miskolci Egyetem ünnepi szenátusi ülésén dr. Némedi Varga Zoltán emeritusz professzorunkat, a hazai kőszénföldtan legjelesebb képviselőjét az egyetem díszdoktorává választották, egykori hallgatónkat, dr. Hámor Tamás geológus-jogászt, a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal főosztályvezetőjét pedig címzetes egyetemi docenssé nevezték ki. A megválasztottaknak szívből gratulálunk.

június 14.

Sikerrel befejeződött egy záróértekezlettel a Tananyagfejlesztés és tananyag-korszerűsítés a Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi alapszakán című TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0033 tananyagfejlesztési projekt, amelyben a Miskolci Egyetem és az Innocenter Kft. konzorciumban 11 BSc tárgy tananyagát dolgozta ki digitális formában. A projekt fő kordinátora Hartai Éva egyetemi docens volt. A fejlesztésekben az intézet összes oktatója részt vett. A tananyagok a Digitális egyetem honlapon érthetők el, s a jövő félévtől a vezetjük be használatukat a képzésbe.

június 8.

A félév végi záróvizsgán öt hallgató tett bizonyságot megszerzett ismereteiről.

2011. májusi események


május 17.

Földessy János Bányát Borsodnak címmel tartott előadást a Mérnöki Kamara által szervezett Műszaki értelmiség napján.

május 5.

Lillafüreden a Pávai Vajna Ferenc emlékére rendezett megemlékezésen megkoszorúztuk Pávai Vajna Ferenc és Balogh Kálmán professzor emléktábláit.

2011. áprilisi események


április 30.

Az Intézet oktatói és hallgatói szervezésében sikerrel lezajlott az idei Ásványfesztivál.

április 27.

Az Intézet egynapos terepgyakorlatot szervezett a Földtani kutatási módszerek tárgy (Földessy János) keretében a Hidrogeológus MSc hallgatók számára a Visontai külfejtéses bányaüzemhez. A terepgyakorlatot Kissné Mezei Ágnes, a Mátrai Erőmű Rt. földtani osztályvezetője irányította, a hallgatók közül 14 fő vett részt. A vízföldtani munkák ismertetése mellett a terepgyakorlaton lehetőség nyílt a bányaüzem fejtési szintjeinek megtekintésére, az elővíztelenitési munkák kútsorainak meglátogatására.

április 25.

Emlékkiállítást rendeztünk Dr Kun Béla bányamérnök tiszteletére az Ásványtani- Földtani Intézet előterében.

Kun Béla az erdélyi Kolozson született 1919. július 2-án. Elemi iskoláit Kolozson, gimnáziumi tanulmányait a kolozsvári Unitárius Gimnáziumban végezte. Egyetemi tanulmányait a temesvári Műszaki Egyetemen kezdte bánya- és kohómérnöki szakon, majd a bécsi döntés után a Magyar Királyi József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen fejezte be Sopronban. Gyakornokként először a felsőbányai és a nagybányai ércbányákban, 1942-44 között a Magyar Királyi Felsődernai Ásványolaj- és Lignitbánya mérnökségén dolgozott. 1946-47-ben a recski ércbánya üzemvezető-helyettese lett. Utána a komlói és a nagymányoki szénbányák egyik vezetőjeként dolgozott. 1952-ben nevezték ki az akkor alakult Gyöngyösi Ércbánya főmérnökének. 1963-tól az Országos Érc- és Ásványbányák Mátrai Művei főmérnöke lett. 1973-79 között Cipruson egy rézérckülfejtés és ércelőkészítőmű beruházásában és üzembe helyezésében vett részt. 1979-82 között a Központi Bányászati Fejlesztési Intézetben, 1983-84-ben az OÉÁ Rézérc Műveiben főmérnökként dolgozott 1985-ben történt nyugdíjba vonulásáig.
Hivatásából adódóan szakértője volt az ásványoknak, ásványtelepeknek, különös tekintettel az érctelepekre. A sors megadatta neki, hogy a legnagyobb mátrai érctelepek kutatásában, feltárásában felelős vezetőként részt vehetett. Fontos azonban hangsúlyozni, hogy nemcsak szakértője, de szerelmese is volt az ásványoknak. Aktívan részt vett a hazai ásványgyűjtő-mozgalom szervezésében. Egyik alapítója volt az első, ásványgyűjtőket tömörítő szervezetnek, mely a Magyarhoni Földtani Társulat kebelében jött létre 1972-ben.
Az évtizedek során nagy magángyűjteményt hozott létre, melynek egyik részét utódai a Miskolci Egyetemre hagyták. Ebből a gyűjteményből, kedvenceiből - Gyöngyösoroszi ásványaiból - mutatunk be egy válogatást.

szfalerit galenittel
A gyűjtemény egy darabja

április 22.

Sikerrel befejeződött a Régiónk a Kárpát-medence és a Körny-Ész vetélkedő, a TÁMOP 4.2.8 projekt támogatásával.
Az intézetünk koordinálásával zajló vetélkedő sorozat döntőjére a Miskolc melletii Harsány kalandparkjában került sor. A vetélkedő szervezői Vöröskői Zsófia, Darabos Enikő, Spéder Ferenc és Kompár László voltak, munkájukat Földessy János koordinálta. Az első helyet a kiskunhalasi Bibó István szakközépiskola és gimnázium, a másodikat a szerencsi Bocskai István szakközépiskola és gimnázium, a harmadik helyen a hajdúböszörményi Széchenyi István mezőgazdasági szakképző iskola és gimnázium, a nagyedik helyen a tatai Bláthy Ottó szakközépiskola és szakiskola tanulói végeztek. Mindannyian terepgyakorlaton való részvételt nyertek, a Földrajz Intézet szervezésében induló baltikumi, erdélyi, selmecbányai és rudabányai terepgyakorlatokon.

április 18-22.

Telkibányán sor került az EGEC képzés keretében részt vevő hallgatók és a Földtudományi praktikum 1. tárgy hallgatóinak egyidejű terepgyakorlatára. A feladatok egy része egy akut probléma, a Pázsit-oldal lejtőcsúszásának vizsgálata köré szerveződött, de nem maradhatott el a Mária-bánya meglátogatása sem. Az EGEC hallgatók gyakorlatát Mádai Ferenc, a miskolci hallgatókét Németh Norbert vezette számos további kolléga és PhD hallgató (Zelenka Tibor, Móricz Ferenc, Bodor Sarolta, Kupi László és a geofizikusok) segítségével.

BSc terepgyakorlat
A Mária-bányát bejárni készülő magyar BSc hallgatók és Zelenka Tibor

április 18-20.

A Magyar Televízióban adásba került a Mindentudás Egyeteme 2.0 sorozatban Hartai Éva február 1-jei előadása, valamint az ennek nyomán folytatott szakmai beszélgetés, ahol Földessy János képviselte a nyersanyagkutatás szakterületét.

április 19.

A Miskolc Open Mesterkurzus sorozatában Dr. Carl-Diedrich Sattler, a TU Clausthal kutatója tartott előadást Deep Sea Manganese Modules and Deep Sea Hydrothermal Systems címmel a Miskolci Egyetemen. Az előadást az Ásványtani-Földtani Intézet, az SEG Miskolc Student Chapter, és az MTA MAB BFK Szakbizottsága szervezte. A tizenhét főnyi hallgatóság előtt tartott három órás előadás a kutató személyes mélytengeri kutatási tapasztalatai alapján igen élvezetes összefoglalást adott a jövő nyersanyagforrásainak tekinthető, 5-6000 m mélységben elhelyezkedő fémdúsulások földtanáról, kutatási módszereiről.

április 18.

A Miskolc Open Mesterkurzus sorozatában Dr. Carl-Diedrich Sattler, a TU Clausthal kutatója tartott előadást Unconventional Hydrocarbons címmel, a Miskolci Egyetemen. Az előadást az Ásványtani-Földtani Intézet, az AAPG Miskolc Student Chapter, és az MTA MAB BFK Szakbizottsága szervezte. A húszfőnyi hallgatóság előtt tartott három órás előadás teljes keresztmetszetet adott a jövő évtizedekben fontossá váló alternatív energiahordozókról, a szénhezkötött metánról, palagázról, gázhidrátról, olajhomokról, olajpalákról.

április 16.

A Miskolci Egyetemen zajló Szépkorúak Akadémiája idei földtani kirándulását Telkibányára vezette az Intézet, Hajdúné Molnár Katalin és Földessy János szervezésében. A rendezvényen Boldogkőváralja és Telkibánya földtani és történeti emlékeivel, Tállya köveivel és boraival ismerkedett a 63 résztvevő.

április 15-16.

A Nyersanyagkutatás tantárgy nappali tagozatos BSc hallgatóinak terepgyakorlata zajlott Telkibányán április 15-16-án. Az önköltséges, szabadidőben szervezett gyakorlaton 64 hallgató vett részt. A gyakorlatot Földessy János egyetemi tanár vezette, Csuhanics Balázs, Móricz Ferenc, Kupi László PhD hallgatók segítségével. Az első napon a Fehér-hegy - Kánya-hegy tanösvény bejárása és feltárástérképezés, a második napon fúrásfeldolgozás, az ércbányászati múzeum meglátogatása és az aktív talajcsúszások megfigyelése volt a gyakorlat témája.

április 14-16.

A CETEG (közép-európai tektonikus csoport) IX. találkozóját a csehországi Skalsky Dvurban rendezték, ahol Németh Norbert Possible soft-sediment deformation features of the Jurassic slope and basin facies rocks in the SW part of the Bükk Mts. címmel tartott előadást.

április 12.

Az Andok porfíros rézércesedései: évtizedek tapasztalatai és kalandjai címmel tartott előadást a Miskolc Open Mesterkurzus keretében Tom Hendricksen, a neves amerikai geológus az SEG Student Chapter helyi tagozata, az MTA-MAB szakbizottsága, illetve a Magyarhoni Földtani Társulat helyi szervezete rendezésében. Az előadáson 24 résztvevő volt jelen.

április 6-7.

Telkibányán rendeztük meg intézetünk címzetes egyetemi docense, a 75. éves Zelenka Tibor köszöntését, akinek gazdag nyersanyagkutatói pályafutása többek között a Tokaji-hegységgel is összefonódott.
A rendezvény rövid előadásokkal kezdődött: a megjelentek közül Zajzon Norbert és Kristály Ferenc az intézet műszerparkját, Mádai Ferenc a kőzetsavasodási vizsgálatokat, Földessy János érckutatásainkat és magát a telkibányai oktatóparkot mutatta be. Ebéd után Farkas Géza és Mátyás Szabolcs bányászati vállalkozásaikról beszéltek, amelyek földtani kutatási megalapozásában az ünnepeltnek nagy szerepe volt, majd Zelenka Tibor foglalta össze a magyarországi nemérces ásványinyersanyag-bányászat történetét. Végül Földessy János köszöntötte Zelenka Tibort munkásságának néhány epizódját fölvillantva.
Az előadások után a résztvevők egy része meglátogatta az oktatópark föld alatti részét, a Mária-tárót, másnap pedig a pálházai perlitbánya látta vendégül a csapat még kitartó részét.

2011. márciusi események


március 25-26.

Az idén Győrben megrendezett Ifjú Szakemberek Ankétján intézetünkből két doktorandusz hallgató tartott előadást: Bodor Sarolta The Bódvaszilas Sandstone in the Rudabánya open pit and in its type locality - petrological and geochemical results, Móricz Ferenc pedig Changes of the pyrite oxidation rate by time címmel.

március 23-25.

Telkibányán terepgyakorlatot tartottunk a Szegedi Tudományegyetem MSc hallgatói számára. A szegedi csoportot Pál-Molnár Elemér vezette, részünkről Földessy János és Németh Norbert gondoskodott az irányításról.

szegedi terepgyakorlat
Németh Norbert feltárást mutat be a Dobogó-hegy oldalában

2011. februári események


február 1.

A Mindentudás Egyeteme 2.0 programsorozat keretében Hartai Éva tartott előadást Meddig ér a takarónk? - A Föld ásványi nyersanyagtartalékairól címmel az egyetemen. Az előadásról televíziós felvétel készült, amely a későbbiekben adásba került. Az eseményről tudósított a városi televízió.

A Földtan-Teleptani Tanszéken végzett geológusmérnök-hallgató, 2011


Boros Gabriella

A Földtan-Teleptani Tanszéken végzett Műszaki Földtudományi alapszakos mérnök-hallgatók (BSc), 2011


Czeglédi Balázs

Kasó Attila

kalapács