előző oldaltartalomjegyzék


Földtani térképek és szelvények szerkesztésének alapjai

Térképi ábrázolás


Térkép: a felszín ábrázolása vízszintes síkban
Szelvény: a térbeli elemek függőleges metszetének ábrázolása
Az ábrázoláshoz szükséges a térbeli elemek helyzetének és irányítottságának ismerete.
Helyzet ábrázolása: földrajzi (térképi) koordináták alapján
Térképi koordinátarendszer:

 • X tengely: északi irányba,
 • Y tengely: keleti irányba,
 • Z tengely: felfelé mutat

Helyzet meghatározása:

 • geodéziai mérésekkel
 • műholdak segítségével (GPS alapú műszerekkel)

Szerkezeti elem irányítottságának meghatározására szolgál:

 • dőlésirány vagy csapásirány
 • dőlésszög

Műholdas helyzetmeghatározásra alkalmas terepi GPS műszer

Topográfiai térkép


A felszíni domborzat és objektumok síkbeli ábrázolása szintvonalak síkba vetítésével történik.
A szintvonalak az azonos Z értékű domborzati pontok összekötésével jönnek létre, valójában
a tengerszint feletti magasságértékek izovonalai.

A térképi jelölésekhez jelkulcs használatos.
A jelkulcs a térképen alkalmazott rajzi jelek jelentése.
A jelkulcs mellett a következő adatok feltüntetése szükséges:

 • koordináták (a vetület adatai)
 • méretarány v. lépték (a térképen mérhető és a valóságban mérhető vetületi hosszak aránya)
 • tájolás (az északi irány megjelölése)
 • alapszintköz (két szomszédos szintvonal valódi magasságkülönbsége)


Domborzat ábrázolása szintvonalakkal.
A: Dombvidék perspektivikus rajza a magassági szintek bejelölésével. B: A fenti szintvonalak térképi megjelenítése

Földtani térképek és szelvények


A földtani térkép fogalma és ábrázolásmódja

Földtani térkép: a kőzetek felszíni eloszlását ábrázolja

 • Egyszerűsített formában tartalmazza a topográfiai elemeket.
 • A talajt és negyedidőszaki málladékot elhagyják (fedetlen földtani térkép).
 • A jelkulcs tartalmazza a topográfiai és a földtani tartalmat hordozó jeleket is.
 • Alaphegységi térkép: a harmadidőszaki és fiatalabb képződmények elhagyásával szerkesztik
 • Szelettérkép: képzeletbeli vízszintes síkkal való elmetszéssel jön létre

Az Alföld paleozóos-mezozóos alaphegységi (medencealjzat) térképe, melynek kőzetei helyenként több kilométernyi vastagságú kainozoikumi kőzetsorozatok alatt találhatók

A kőzetek felszíni elterjedését színekkel és jelekkel kitöltött foltokkal ábrázoljuk.
A szín a kőzetek korára, a jelek a kőzet típusára utalnak.
A jeleket a földtani térkép áttekinthetősége érdekében nem mindig alkalmazzák.
A foltokban általában feltüntetik az ábrázolt egység (formáció) kódját (földtani index).

A földtani index tartalma és formája negyedidőszaki(fent) és annál idősebb (lent) képződményeknél


A földtani kor megjelölésére nemzetközileg elfogadott színskála. Ha az adott területen a kőzetek hasonló kora miatt nincs elegendő színárnyalat a képződmények megfelelő elkülönítésére, a színskálától el lehet térni

A földtani térkép mellékletei

 • Földtani szelvények
 • Ideális rétegoszlopok (az ábrázolt terület rétegtani egységeit időrendben feltüntető oszlopdiagram)
 • Térképmagyarázó (a rétegtani egységek leírása füzet vagy könyv formában)

A földtani szelvény

A földtani szelvény iránya általában olyan függőleges sík, amely a legtöbb ismert adatot tartalmazza (mélyfúrásokon, feltárásokon vezethető keresztül).
Dőlt szerkezeteknél a szelvény célszerűen dőlésirányú, mert a dőlésszöget ekkor tükrözi helyesen.

A földtani szelvények mellett feltüntetendő adatok:

 • méretarány (túlmagasítás alkalmazható: a nagy hosszúságú szelvények függőleges méretaránya a jobb áttekinthetőség miatt többszöröse a vízszintesnek)
 • tájolás (a függőleges szelvénysík csapásiránya, vagyis vízszintes vetületének iránya)
 • jelkulcs

Tömbszelvény: axonometrikus ábrában kombinálja a térképi és szelvénybeli ábrázolást

Topográfiai térkép, amely a domborzatot 50 méterenként jelölt szintvonalakkal mutatja. Az AB egyenes az alábbiakban látható szelvény iránya

A fenti topográfiai térképen ábrázolt terület földtani térképe. A feltárásokban mért dőlésadatok alapján következtethetünk a rétegek térbeli helyzetére, ezeket az adatokat használjuk fel a szelvényszerkesztésnél

AB irányú földtani szelvény a fenti domborzati, illetve földtani térképek alapján. A szelvény alatt az elvi rétegoszlop a képződmények kronológiai sorrendjét jelzi


előző oldaltartalomjegyzék